<< February 2021 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1  A95: 1,541€/l
 DSL: 1,371€/l
 LPG: 0,696€/l 
2  A95: 1,541€/l
 DSL: 1,372€/l
 LPG: 0,699€/l 
3  A95: 1,542€/l
 DSL: 1,372€/l
 LPG: 0,703€/l 
4  A95: 1,542€/l
 DSL: 1,373€/l
 LPG: 0,704€/l 
5  A95: 1,542€/l
 DSL: 1,374€/l
 LPG: 0,705€/l 
6  A95: 1,532€/l
 DSL: 1,368€/l
 LPG: 0,704€/l 
7  A95: 1,532€/l
 DSL: 1,368€/l
 LPG: 0,703€/l 
8  A95: 1,547€/l
 DSL: 1,377€/l
 LPG: 0,703€/l 
9  A95: 1,558€/l
 DSL: 1,387€/l
 LPG: 0,708€/l 
10  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,387€/l
 LPG: 0,713€/l 
11  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,389€/l
 LPG: 0,713€/l 
12  A95: 1,560€/l
 DSL: 1,390€/l
 LPG: 0,713€/l 
13  A95: 1,548€/l
 DSL: 1,385€/l
 LPG: 0,714€/l 
14  A95: 1,549€/l
 DSL: 1,386€/l
 LPG: 0,714€/l 
15  A95: 1,562€/l
 DSL: 1,395€/l
 LPG: 0,713€/l 
16  A95: 1,564€/l
 DSL: 1,400€/l
 LPG: 0,714€/l 
17  A95: 1,571€/l
 DSL: 1,407€/l
 LPG: 0,716€/l 
18  A95: 1,571€/l
 DSL: 1,407€/l
 LPG: 0,717€/l 
19  A95: 1,570€/l
 DSL: 1,408€/l
 LPG: 0,716€/l 
20  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,403€/l
 LPG: 0,716€/l 
21  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,403€/l
 LPG: 0,716€/l 
22  A95: 1,588€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,716€/l 
23  A95: 1,589€/l
 DSL: 1,422€/l
 LPG: 0,715€/l 
24  A95: 1,588€/l
 DSL: 1,424€/l
 LPG: 0,716€/l 
25  A95: 1,588€/l
 DSL: 1,425€/l
 LPG: 0,717€/l 
26  A95: 1,588€/l
 DSL: 1,427€/l
 LPG: 0,717€/l 
27  A95: 1,577€/l
 DSL: 1,422€/l
 LPG: 0,718€/l 
28  A95: 1,578€/l
 DSL: 1,422€/l
 LPG: 0,717€/l