<< February 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     
1  A95: 1,585€/l
 DSL: 1,459€/l
 LPG: 0,739€/l 
2  A95: 1,576€/l
 DSL: 1,453€/l
 LPG: 0,738€/l 
3  A95: 1,572€/l
 DSL: 1,449€/l
 LPG: 0,738€/l 
4  A95: 1,566€/l
 DSL: 1,441€/l
 LPG: 0,739€/l 
5  A95: 1,565€/l
 DSL: 1,438€/l
 LPG: 0,739€/l 
6  A95: 1,565€/l
 DSL: 1,437€/l
 LPG: 0,739€/l 
7  A95: 1,565€/l
 DSL: 1,436€/l
 LPG: 0,739€/l 
8  A95: 1,564€/l
 DSL: 1,435€/l
 LPG: 0,739€/l 
9  A95: 1,555€/l
 DSL: 1,427€/l
 LPG: 0,738€/l 
10  A95: 1,564€/l
 DSL: 1,432€/l
 LPG: 0,738€/l 
11  A95: 1,565€/l
 DSL: 1,430€/l
 LPG: 0,738€/l 
12  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
13  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,420€/l
 LPG: 0,738€/l 
14  A95: 1,558€/l
 DSL: 1,420€/l
 LPG: 0,738€/l 
15  A95: 1,558€/l
 DSL: 1,418€/l
 LPG: 0,738€/l 
16  A95: 1,549€/l
 DSL: 1,411€/l
 LPG: 0,738€/l 
17  A95: 1,559€/l
 DSL: 1,417€/l
 LPG: 0,738€/l 
18  A95: 1,566€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
19  A95: 1,566€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
20  A95: 1,566€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
21  A95: 1,566€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
22  A95: 1,565€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
23  A95: 1,555€/l
 DSL: 1,415€/l
 LPG: 0,738€/l 
24  A95: 1,568€/l
 DSL: 1,421€/l
 LPG: 0,738€/l 
25  A95: 1,581€/l
 DSL: 1,425€/l
 LPG: 0,738€/l 
26  A95: 1,581€/l
 DSL: 1,425€/l
 LPG: 0,738€/l
27 28 29